Demiryolu Terimleri

Gabari Nedir : Demiryolu güzergahında bulunan Köprü, tünel, rampa v.s sanatsal yapıların ölçüleridir.

Yük Gabarisi Nedir : Demiryolu araçlarının ve vagonların gerek yüklü gerekse yüksüz olarak (Vagon platform yüksekliği+eşya yüksekliği olarak) herhangi bir emniyet tedbiri alınmadan geçebileceği yükseklik ve genişlik ölçüleridir.

Yapı Gabarisi Nedir : Yükseklik ve genişlik ölçüleri Yük Gabarisini aşan yüklerin maksimum taşınabileceği yükseklik ve genişlik ölçüleridir.

İstisnai Taşıma Nedir: Bir taşımanın çıkış istasyonu ile varış istasyonu arasında sevki sırasında özel tedbir alınması gerekiyorsa bu taşıma istisnai taşıma olarak değerlendirilir.

 

Acil  Derhal 
Adaptasyon  Uyarlama 
Addetmek  Kabul etmek 
Aderans  Yapışma 
Aidiyet  ilgi 
Aidiyeti cihetiyle  İlgisi nedeniyle 
Ahenk  Uyum 
Alamet  Belirti 
Alamet-i farika  Marka 
Aksam  Kısımlar 
Amil  Etken 
Amir  Üst 
Amme  Kamu 
Amut  Dik 
Amortisman  Yıpranma payı 
Ampirik  Deneysel 
Anane  Gelenek 
Anavan  İleri 
Antifiriz  Don önleyici (madde) 
Akit  Sözleşme 
Apleti  Tekerlek ezilmesi 
Araz  Belirti(ler) 
Arızi  Geçici 
Arivaj  Varış 
Arter  Anayol 
Asli  Temel 
Aşikar  Açık 
Avanproje  Ön tasarı 
Avdet  Dönüş 
Ayniyet  Aynılık 
Ayni sermaye  Para dışı sermaye 
Azami  En çok 
Bakiye  Kalan 
Balast  Taş kırığı 
Baga  Burç 
Baz  Temel 
Becayiş  Yer değiştirme 
Behemehal  Her durumda 
Beher  Herbir 
Belgit  Senet 
Bertaraf etme  Giderme 
Bidayet  Başlangıç 
Binaen  Dolayısıyla 
Blover  Üfürücü 
Boji  Tekerlek grubu 
Braga  Dingil çatak irtibat parçası 
Boden  Tekerlek seti 
Bünye  Yapı 
Bünyevi  Yapısal 
Büvet  Küçük büfe 
Camia  Topluluk 
Cazip  Çekici 
Cer  Çekme 
Cer Dairesi  Çeken ve Çekilen Araçlar Dairesi 
Cetvel  Çizelge 
Cihet  Yön 
Cins  Tür 
Cüruf  Tortu 
Debur  Eşyanın demiryoluna teslimine kadar yapılan masraflar 
Debuşe  Boşluk 
Dikey debuşe  Zeminden köprü table altına kadar olan yükseklik 
Yatay debuşe  Köprü ayakları arasındaki açıklık 
Defaten  Bir seferde 
Dekat  Dönem 
Delil  Kanıt 
Deray  Raydan çıkma 
Derkenar  (Yazıda) çıkma 
Dispeçer  Sevkeder 
Ebat  Boyutlar 
Ecnebi  Yabancı 
Eçhize  Cihaz 
Edevat  Aletler 
Ekartınan  Ray açıklığı 
Emsal  Örnek 
Emtia  Mallar 
Envanter  Mal dökümü 
Evamir  Emirler 
Evrakı müsbite  Belge 
Evsaf  Nitelikler 
Faaliyet  Uğraşı 
Faktör  Etken 
Fedakarlık  Özveri 
Ferş  Döşeme 
Ferdi  Bireysel 
Fert  Birey 
Fesih  Son verme 
Fezleke  Özet rapor 
Fiili  Gerçek 
Fiiliyatta  Uygulamada 
Finansal  Parasal 
Finansman  Para temini 
Forsmajör  Zorlayıcı durum 
Fortrafik  Yoğun trafik 
Föy  Çizelge 
Föydömarş  Seyir çizelgesi 
Frigofirik  Soğutmalı veya soğuk havalı 
Furgon  Personel vagonu 
Gabari  Ölçü sınırı 
Gardfren  Frenci 
Gaybubet  Yokluk 
Gayrikabili rücu  Geri dönülemez 
Gayrimelhuz  Beklenmeyen 
Güzergah  İzlenecek yol 
Hadise  Olay 
Haiz  Sahip 
Halle  Hol 
Hamule  Yük 
Hangar  Büyük depo 
Hasar  Zarar 
Hasılat  Gelir 
Hasılat Dairesi  Ticaret Dairesi 
Hat  Yol 
Hattıcari  Ana yol 
Havi  Kapsayan 
Hemzemin  Aynı düzeyde 
Heyelan  Yer kayması 
Hitam  Son 
Hortuvar  Kör yol tamponu 
Hudut  Sınır 
Hulasa  Özet 
Hususi  Özel 
Islah  İyileştirme 
İaşe  Besleme 
İbate  Barındırma 
İbraz  Gösterme 
İcap ettirmek  Gerektirmek 
İcar  Kira 
İcmal  Özet 
İcredi  Yerine getirme 
İçtinap  Sakınma 
İhata  Kuşatma 
İhbar  Duyuru 
İhbarname  Bildirim 
İbdas  Kurma 
ihtiva  İçerme 
İhtiyaç  Gereksinme 
İhtiyat  Yedek 
İhzar  Hazırlama 
İhzarat  Hazırlıklar 
İkamet  Oturma 
İkaz  Uyarı 
İkraz  Borç verme 
İktisap  Kazanma 
İktisap sureti  Kazanma belgesi 
İkmal  Bütünleme 
İltisak  Bağlantı 
İltisak hattı  Bağlantı hattı 
İmbisat  Genişleme 
İmtiyaz  Ayrıcalık 
İnterkol  Hava soğutucusu 
İntikal  Geçiş 
İntisap  Girme 
İntizam  Düzen 
İntizar  Bekleme 
İrsal  Gönderme 
İrsaliye  Gönderme belgesi 
İstiab  Dolum 
İstiab haddi  Dolum sınırı 
İstihkak  Hakediş 
İstihlak  Tüketim 
İstihsal  Üretim 
İstikamet  Yön 
istimlak  Kamulaştırma 
İstinat  Dayanma 
İşar  Bildirme 
İştirak  Katılma 
İtinerer  Hareket çizelgesi 
İzabe  Ergitme 
İzah  Açıklama 
İzahat  Açıklamalar 
Jerant  Yönetici 
Karambol  Çarpışma 
Karkas  İskelet 
Kartela  Etiket 
Kataner  Elektrikli tren enerji hattı 
Katar  Tren dizisi 
Kavalet  Yolu askıya alma 
Kıymet  Değer 
Kifayet  Yeterlilik 
Kitans  Trende ücret ödeme modeli 
Kompartıman  Vagon bölümü 
Konduvit  Katar ana hava borusu 
Kondüktör  Bilet denetçisi 
Kroşe  Koşum Takımı 
Kurp  Dönemeç 
Kuşak hattı  Daire şeklinde yol 
Kuvve bilgisi  Durum çizelgesi 
Lağv  İptal 
Lahika  Ek 
Lavaj  Yıkama 
Livre  Tren tarife kitapçığı 
Mahfuz  Saklı 
Mahiyet  Öz 
Mahreç  Çıkış yeri 
Maksat  Amaç 
Malumat  Bilgi 
Markiz  Makinist kabini, istasyon çatısı 
Marşandiz Bürosu  Trafik bürosu 
Matlup  Alacak 
Meccani  Parasız 
Mecra  Yatak 
Mecmu  Toplam 
Melhuz  Beklenen 
Mensup  İlgili 
Menşe  Köken 
Merci  Başvurulacak yer 
Mersule  Gönderilen eşya 
Mesaha  Yüz ölçümü 
Mesajeri  Parça eşya 
Mesken  Konut 
Mesnet  Dayanak 
Mesul  Sorumlu 
Meşruhat  Açıklamalar 
Mevaddı  Yasalar 
Mevkut  Süreli - Periyodik 
Mevkut Tevziat  Süreli dağıtım 
Mevrud  Gelen 
Mevrude  Gelen eşya 
Mevzii  Yerel 
Mevzu  Konu 
Mevzuat  Yönetmelik 
Meyil  Eğim 
Meyil münheli verevlik derecesi  Eğim derecesi 
Mıntıka  Bölge 
Miat  Süre 
Mihver  Eksen 
Muamelat  İşlemler 
Muamele  Davranış, işlem 
Muavenet  Yardım 
Muavin  Yardımcı 
Mubayaa  Satın alma 
Mucip  Gerektiren 
Mufassal  Ayrıntılı 
Muhaberat  Haberleşme 
Muhafaza  Koruma 
Muharrik  Çeken 
Muhbir  Haber veren 
Muhit  Çevre 
Muhtariyet  Özerklik 
Muhtelif  Çeşitli 
Muhteva  İçerik 
Mukavele  Sözleşme 
Mukavemet  Dayanıklılık 
Mukayese  Kıyaslama 
Muntazam  Düzgün 
Munzam  Ek 
Murahhas  Delege 
Murahhas üye  Yetkili üye 
Murakabe  Denetleme 
Murakıp  Denetleyici 
Mutabakat  Uyuşma 
Mutalebe  Taşımadaki düzensizlikler 
Muvafakat  Onay 
Muvafık  Uygun 
Muvakkat  Geçici 
Muvazene  Denge 
Müberrit  Yağ soğutucusu 
Mücavir  Komşu 
Mücellithane  Ciltevi 
Müdevvenat  Derlenmiş eserler 
Müessif  Üzücü 
Müessese  Kurum 
Müessir  Etkili 
Müeyyide  Yaptırım 
Müfredat  Ayrıntılar 
Müfrez  Bölünmüş 
Mükellefiyet  Yükümlülük 
Mükellefiyetten istisna  Yükümlülükten ayrı tutma 
Mükerrer  Yinelenen 
Müktesep  Kazanılmış 
Mülahaza  Düşünce 
Mülakat  Görüşme 
Mülk  Taşınmaz Mal 
Mülkiyet  Sahiplik 
Mümasil  Benzer 
Mümessil  Temsilci 
Münakale  Ulaştırma 
Münakalat Vekaleti  Ulaştırma Bakanlığı 
Münasebet  İlgi 
Münasip  Uygun 
Münavebe  Dönüşüm 
Münhal  Boş 
Münhasır  Sınırlı 
Münhasıran  Özellikle 
Müphem  Belirsiz 
Müracaat  Başvuru 
Müsaade  İzin 
Müsannif  Tasnifleme 
Müsavi  Eşit 
Müselles  Üçgen yol bağlantı 
Müspet  Olumlu 
Müstahdem  Hizmetli 
Müstahrec  Çıkartılmış 
Müstahsil  Üretici 
Müstakil  Bağımsız 
Müstehlek  Tüketilmiş 
Müstehlik  Tüketici 
Müsteniden  Dayanarak 
Müstenkif  Çekimser 
Müşahhas  Somut 
Müşavir  Danışman 
Müşir  Gösterge 
Müştemilat  Eklentiler 
Mütalaa  Düşünce 
Müteaddid  Pekçok 
Müteakip  Bir sonraki 
Mütebaki  Kalan 
Müteferrik  Çeşitli 
Mütehassıs  Uzman 
Müteşebbis  Girişimci 
Müteşekkil  Oluşmuş 
Mütevazin  Dengeli 
Müteveccih  Yönelen 
Müzmin  Sürekli 
Nazari  Kuramsal 
Nazım  Düzenleyen 
Nevi  Türü 
Nisbi  Oransal 
Nivelman  Yükseklik farklarının ölçülmesi 
Nizami  Uygun 
Nizamname  Tüzük 
Ordino  Havale emri, teslim kağıdı 
Orer  Hareket çizelgesi (trenlerin zaman grafiği) 
Paten  Kayma plakası 
Peşinat  Ön ödeme 
Plakdagard  Dingil çatalı 
Port fiş  Taşıma Belgesi 
Poz  Yol yenilemesi 
Prive  Özel 
Puantaj cetvel  Değerlendirme çizelgesi 
Puntal  Sahanlıktaki tutamaklar 
Rakor  Bağlantı parçası 
Rambursman  Eşya bedeli 
Ranfor  Destek 
Reddiyat  Geri verme 
Refakat  Eşlik etme 
Refrigerant  Soğutucu 
Rektijikatif  Değişiklik 
Remiz  Sembol 
Repartisyon  Dağıtım ve düzenleme 
Revizör  Vagon teknisyeni 
Riayet  Uyma 
Risturn  Geri ödeme 
Riyaset  Başbakanlık 
Rodaj  Alıştırma 
Rödevans  Vagon kira ücreti 
Rutubet  Nem 
Sabo  Fren pabucu 
Sadme  Çarpma 
Safi  Net 
Safi siklet  Net ağırlık 
Sağlık işleri dairesi reisliği  Sağlık dairesi başkanlığı 
Sair  Diğer 
Salahiyet  Yetki 
Sarfınazar  Vazgeçmek 
Sarfiyat  Tüketim 
Sarih  Açık 
Satıh  Yüzey 
Sayding  Yan yol 
Seliven  Yanlışlıkla 
Sejur ücreti  Kalma ücreti 
Seyrihafif  Küçük hız 
Seyriseri  Büyük hız 
Seyrüsefer  Trafik 
Siklet  Ağırlık 
Sitayiş  Övgü 
Sitüasyon  Durum 
Sofaj  Isıtma 
Somaj ücreti  Müşteri emrinde bekleme ücreti 
Startpilot  Eter püskürtücü 
Stiker  Etiket 
Suiniyet  Kötü niyet 
Sundurma  Üstü kapalı yer 
Supleman  Ek 
Suhunet  Sıcaklık 
Sürşarj  Aşırı dolum 
Sürveyan  Yardımcı teknisyen 
Şahmerdan  Pres (dövme) 
Şahsi  Kişisel 
Şazbüf  Küreyici 
Şube Amiri  Şube Müdürü 
Taahhüt  Üstlenme 
Tabi  Bağlı 
Tadat  Sayım 
Tadilat  Değişiklikler 
Tadiye cihazı  Geçirme cihazı 
Tafsilat  Geniş açıklamalar 
Tahaddüs  Ortada 
Tahakkuk  Gerçekleşme 
Tahdit  Sınırlama 
Tahkik  Soruşturma 
Tahkim  Kuvvetlendirme 
Tahlil  Çözümleme 
Tahliye  Boşaltma 
Tahmil  Yükleme 
Tahmini  Yaklaşık 
Tahribat  Yıkım 
Tahrif  Bozma 
Tahrik  Uyarma 
Tahripkar  Yıkıcı 
Tahsil  Gelir toplama 
Tahsilat  Para toplama 
Tahsis  Ayırma 
Tahsisat  Ödenek 
Tahvil  Çevirme 
Takas  Değiştirme 
Takbih  Kınama 
Takdim  Sunma 
Takdim tehir  Yer değiştirme (yazıda) 
Takdir  Değerlendirme 
Takribi  Yaklaşık 
Takviye  Pekiştirme 
Talep  İstek 
Talim  Öğretme 
Talimat  Yönerge 
Talimatname  Yönetmelik 
Taltif etme  Ödüllendirme 
Tamim  Genelge 
Tasdik etme  Onaylama 
Tasfiye  Temizleme, giderme 
Tashih  Düzeltme 
Tasnif  Sınıflandırma 
Tasvip  Uygun bulma 
Tasvir  Açıklama 
Tatbik  Uygulama 
Tatmin  Doyum 
Tatminkar  Doyurucu 
Tavsiye  Öneri 
Tavzif  Görevlendirme 
Tazmin  Onarma, (zararı) ödeme 
Tazminat  Bedel 
Tazyik  Baskı 
Tebdil  Değiştirme 
Tebellüğ etme  Bilgi alma 
Teberruğ  Yardım 
Tebligat  Bildirim 
Tebliğ  Bildiri 
Tebliğ etmek  Bildirmek 
Tecavüz  Saldırı, geçme 
Tecavüzkar  Saldırgan 
Tecil  Erteleme 
Tecrit  Ayırma 
Tecrübe  Deneyim 
Tecziye  Cezalandırma 
Teçhiz  Donatım 
Teçhizat  Donatım malzemesi 
Tedarik  Sağlama 
Tedbir  Önlem 
Tediye  Ödeme 
Tedricen  Kademeli olarak 
Teferraut  Ayrıntılar 
Tefrik  Ayırma 
Tefriş  Donatma 
Tefsir  Yorumlama 
Teftiş  İnceleme 
Tehir  Gecikme 
Tekabül  Karşılama 
Tekamül  Gelişim 
Tekayyüdat  Sınırlı ve dikkatli geçiş 
Tekdir  Uyarma 
Tekemmül  Olgunlaşma 
Tekemmül etmek  Olgunlaştırmak 
Tekerrür  Yeniden meydana gelme 
Tekid  Üsteleme 
Teklif  Öneri 
Tekrar  Yine 
Tekrar etmek  Yinelemek 
Teksif etme  Yoğunlaştırma 
Teksir  Çoğaltma 
Telafi  Düzeltme 
Telaki  Buluşma 
Telakki  Görüş 
Telif hakkı  Yayın hakkı 
Temayüz  Sivrilme 
Telkin  Aşılama 
Temdit  Uzatma 
Temenni  İstek 
Temin  Sağlama 
Teminat  Güvence 
Temkinli  Ölçülü 
Temrin  Alıştırma 
Tenakuz  Çelişki 
Tenbih  Uyarı 
Tenkis  Azaltma 
Tenkit  Eleştiri 
Tensib  Uygun bulma 
Tenvir  Aydınlatma 
Tenvirat  Aydınlatmalar 
Tenzil  İndirme 
Tenzilat  İndirim 
Terakki  İlerleme 
Tercih  Öncelik 
Tercihan  Öncelikle 
Tercüman  Çevirmen 
Terfi  Yükselme 
Terkip  Bileşim 
Tesadüf  Rastlantı 
Tesadüfen  Rastgele 
Tesellüm  Teslim alma 
Teshin  Isıtma 
Tesir  Etki 
Teskiye  Değerlendirme 
Teşebbüs  Girişim 
Teşhis  Tanıma 
Teşkil  Oluşturma 
Teşkilat  Kuruluş 
Teşmil  Genelleştirme 
Teşrik  Ortak etme 
Teşriki mesai  İşbirliği 
Teşvik  Özendirme 
Tetkik  İnceleme 
Tevazün  Dengeleme 
Tevcih  Yöneltme 
Tevdi  Bırakma 
Teveccüh  Yönelme 
Tevhid  Birleştirme 
Tevsiat  Genişletmeler 
Tevsii  Genişletme 
Tevzi  Dağıtma 
Tevziat  Dağıtmalar 
Teyit  Doğrulama 
Tike  Tartı etiketi 
Timsal  Örnek 
Tiringala  Fren çubuğu 
Tirvar  Buhar dağıtıcısı 
Totman  Makinist emniyet freni 
Transmisyon  Aktarma 
Triyaj  Dağıtım 
Turnus  Faaliyet planları 
Uhde  Sorumluluk  Başa Dön  
Usul  Yöntem 
Uslüp  Şekil 
Vacip  Gerekli 
Vade  Süre 
Vaka  Olay 
Varaka  Yazılı kağıt 
Vasat  Orta 
Vasıta  Araç 
Vazıülyed  Elinde bulunduran 
Vazife  Görev 
Velayet  Söz sahipliği, yetki 
Velhasıl  Kısaca 
Vesika  Belge 
Viraj  Dönemeç 
Vuku  Oluş 
Vukuat  Olaylar 
Vukuf  Bilme 
Vuzuh  Açıklık 
Voltaj  Gerilim 
Yafta  Etiket 
Yekün  Toplam 
Yevmiye  Gündelik 
Yol resiliği  Yol Dairesi Başkanlığı 
Zaaf  Düşkünlük 
Zabıt  Tutanak 
Zaruri  Gerekli 
Zat işleri  Personel işleri 
Zecri  Zorlayıcı 
Zevat  Kişiler 

Diğer Bilgiler